De algemene voorwaarden van Babydingetjes

 1. Verkoper
  Babydingetjes heeft haar maatschappelijke zetel te ‘s-Hertogenbosch, Helmondstraat 33, 5224 XN in Nederland. Telefoon nummer 06-15140854 Ingeschreven bij het KvK onder het nummer 17154180 Het BTW nummer is NL 169225392 B01 (“Verkoper”).
   
 2. Toepassing
  Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
   
 3. Offertes en aanvaarding van de bestelling
  Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
   
 4. Levering
  Producten worden enkel geleverd binnen Nederland. Wij streven ernaar om de producten binnen 2 werkdagen te leveren. Indien u uw bestelling eerder nodig heeft, dient u eerst contact met ons op te nemen voor de mogelijkheden.
  Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
  Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
  De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als leidraad gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
  Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
  In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
   
 5. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
   
 6. Klachten
  Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, binnen 8 kalenderdagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen 8 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
   
 7. Waarborg
  Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
  Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.
   
 8. Verzakingsrecht
  In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Babydingetjes Helmondstraat 33 5224 XN ‘s-Hertogenbosch in Nederland.
   
 9. Overmacht
  Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
   
 10. Prijzen en betaling
  Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd schriftelijk te worden geformuleerd binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur.
  Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
  Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.
   
 11. Persoonsgegevens
  Door te bestellen op de internet site van Babydingetjes staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Babydingetjes zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.
   
 12. Bewijs
  Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).
   
 13. Scheidbaarheid
  Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
   
 14. Toepasselijk recht
  Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.